Skaitliskās modelēšanas institūts ir Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētniecības struktūrvienība, kas  izveidota 2019. gada decembrī uz LU Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas bāzes.

Institūta struktūru veido Pusvadītāju tehnoloģiju laboratorija, Multifizikālo procesu laboratorija, Vides procesu laboratorija un Skaitļošanas centrs.

Institūta darbības mērķis ir sekmēt inženierfizikāli orientētus nepārtrauktas vides procesu pētījumus gan Latvijas, gan Eiropas industrijas vajadzībām, kā arī sekmēt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu minētajās jomās.

LU FMOF SMI galvenie pētniecības virzieni ir matemātiskās modelēšanas pieejas un augstražīgu skaitļošanas tehnoloģiju (HPC) lietojumi daudzveidīgu dabas un tehnoloģiju fizikālo procesu izpētē. Pētījumu finansējumu veido Eiropas Savienības un Latvijas Zinātnes Padomes pētniecisko projektu un programmu, starptautisko sadarbības projektu un citu industriālo pasūtītāju, kā arī valsts un pašvaldību līdzekļi.

 

Izmantojot zināšanas matemātikā, fizikā un programmēšanā, institūta pētnieki risina problēmas sekojošās jomās: