Skaitliskās modelēšanas institūts ir Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētniecības struktūrvienība, kas  izveidota 2019. gada decembrī uz LU Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas bāzes.

LU FMOF SMI apvieno vairākas Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras pētnieciskas grupas. Institūta darbības mērķis ir sekmēt inženierfizikāli orientētus nepārtrauktas vides procesu pētījumus gan Latvijas, gan Eiropas industrijas vajadzībām, kā arī sekmēt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu minētajās jomās.

LU FMOF SMI galvenie pētniecības virzieni ir matemātiskās modelēšanas pieejas un augstražīgu skaitļošanas tehnoloģiju (HPC) lietojumi daudzveidīgu dabas un tehnoloģiju fizikālo procesu izpētē. Pētījumu finansējumu veido Eiropas Savienības un Latvijas Zinātnes Padomes pētniecisko projektu un programmu, starptautisko sadarbības projektu un citu industriālo pasūtītāju, kā arī valsts un pašvaldību līdzekļi.

 

Izmantojot zināšanas matemātikā, fizikā un programmēšanā, institūta pētnieki risina problēmas sekojošās jomās:

_________

                                                                         

    www.modinst.lu.lv           @modinstlv           +371 67 033 846               modinst@lu.lv