Magnētisku mīkstu materiālu laboratorija (MMML) ir teorētiskās fizikas, eksperimentālās fizikas un ķīmijas pētnieku grupa, kas darbojas Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Teorētiskās fizikas katedrā.

MMML pētniecība aptver dažādus aspektus magnētisku mīkstu materiālu, magnētisma un mīkstās vides jomās, tostarp materiālu sintēzi, raksturošanu un reoloģiju, dažādu ar šiem materiāliem saistītu parādību izpēti un jaunu metožu pielietojumu biotehnoloģijā. Laboratorijas pētnieki tiecas izmantot zināšanas fizikā bioloģisku problēmu risināšanai, tādējādi tuvojoties bioloģiskās fizikas virzienam.

Laboratorija ir izaugusi no prof. Andreja Cēbera grupas, kas kopš 90. gadu vidus strādā pie magnētisma un mīkstās vides problēmu teorijām un simulācijām. Lai praksē pārbaudītu teorētiskos paredzējumus un stimulētu jaunu ideju rašanos, 2005. gadā grupu papildināja eksperimentālās fizikas, nedaudz vēlāk arī ķīmijas speciālisti, kopš tā laika sevi saucot par MMML.

Laboratorijas pētnieki aktīvi iesaistās fizikas studiju procesā, piedalās ar fizikas olimpiādēm un zinātniski pētnieciskajiem darbiem saistītos pasākumos, Zinātnieku naktīs un citās populārzinātniskās aktivitātēs.

Plašāku informāciju par MMML var gūt tās tīmekļa vietnē. Tā ietver arī publikāciju sarakstus, aktuālos un pabeigtos projektus.

Magnētisku mīkstu materiālu laboratorijas sniegto pakalpojumu saraksts.