Vadītājs: Guntars Kitenbergs
E-pasts: guntars.kitenbergs@lu.lv

Adrese: LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga LV-1004


Fizikas nodaļa nodrošina akadēmiskās fizikas studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora līmenī. Nodaļas sastāvā ietilpst piecas katedras un Magnētisku mīkstu materiālu laboratorija.

Katedras vadītājs: prof. Mārcis Auziņš

E-pasts: marcis.auzins@lu.lv

Zinātniskās pētniecības virzieni: atomu un molekulu fizika, atomu un molekulu spektroskopija, lāzeru fizika, biomedicīniskā optika, fizikas didaktika.

Katedras vadītājs: prof. Andrejs Cēbers
E-pasts: andrejs.cebers@lu.lv

Zinātniskās pētniecības virzieni: mīkstu materiālu fizika, bioloģiska fizika, hidrodinamika, kvantu mehānika. Pētījumi mīkstu materiālu fizikā saistīti ar elektromagnētisku lauku vadāmu mikroierīču izveidi.

Katedras vadītājs: Vadošā pētniece Tija Sīle
E-pasts: tija.sile@lu.lv 

Zinātniskās pētniecības virzieni -  šķidrumu un gāzu mehānika, siltumfizika un molekulārā fizika, magnētisko parādību fizika, tehniskā fizika, cietvielu mehānika. Teorētiskie pētījumi balstās uz plašu datormodelēšanas metožu pielietošanu, liela apjoma aprēķiniem izveidots daudzkodolu klāsteris paralēlu algoritmu izmantošanai.

Katedras vadītājs: asoc.prof. Anatolijs Šarakovskis

E-pasts: anatolijs.sarakovskis@lu.lv

Zinātniskās pētniecības virzieni: cietvielu fizika, materiālu fizika, nesakārtotu vielu fizika, stiklu fizika, hologrāfija. Katedra nodrošina apmācību kursus cietvielu un materiālu fizikas virzienā, veicina Fizikas nodaļas sadarbību ar Cietvielu fizikas institūtu kā studentu un pasniedzēju zinātniskā darba bāzi.

Katedras vadītāja: doc. Inese Dudareva

E-pasts: inese.dudareva@lu.lv

Fizikas izglītības pētniecības katedra ir LU FMOF Fizikas nodaļas akadēmiska struktūrvienība, kura izveidota ar fizikas izglītību saistītas studiju un pētnieciskās darbības organizēšanai. Katedras darbības mērķis ir nodrošināt, attīstīt un izplatīt efektīvu un pētījumos balstītu fizikas izglītību un sagatavot  un attīstīt fizikas izglītības speciālistus.