Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte 2023. gadā ir uzsākusi jaunu iekšējo zinātnisko aktivitāti – FMOF zinātniskās pētniecības projektu konkursu. Šogad atbalstīti tiek 5 projekti ar kopējo tiem piešķirto finansējumu 46 500 EUR apmērā.

FMOF zinātniskās pētniecības projektu konkursa mērķis ir veicināt zinātniskās pētniecības attīstību fizikas, matemātikas un redzes zinātnes jomās, kā arī sekmēt pētījumos balstītas studijas FMOF. Projekti tiek finansēti no zinātnisko rādītāju pieaugumam paredzētā finansējuma. Projektu rezultāti tiks atspoguļoti zinātniskās publikācijās un prezentēti FMOF plenārsēdēs LU zinātniskās konferences ietvaros 2024.-2025. gadā.

Finansējuma saņēmēji:

  • Lādiņa pārnese termalizētos kristāla režģa modeļos (J. Bajārs, FMOF Matemātikas nodaļa)

Pētījuma mērķis ir izstrādāt skaitliskās sadalīšanas metodes un stohastiskus termostata algoritmus hipervadītspējas fenomena skaitliskai simulēšanai un īpašību analīzei termalizētos kristāla režģa modeļos. Projektā iegūtie rezultāti būs ar vislielāko ietekmi nelineārajā matemātikā, skaitliskajās metodēs un materiālzinātnē, demonstrējot izstrādātos skaitliskos algoritmus lādiņa pārnesei ar lokaliētiem nelineāriem viļņiem termalizētos kristāla režģa modeļos, modelējot hipervadītspēju ar daļēji klasiskām Hamiltona sistēmām. Projekta ietvaros ir plānota sadarbība ar fizikas profesoru Juan F.R.Archilla no Seviļas Universitātes (Seville University) Spānijā.

Projekta periods: 01.09.2023.-31.08.2024.

  • Sistemātiskas pieejas izstrāde dažādu ranžēšanas shēmu salīdzināšanai un kvalitatīvai analīzei kompleksiem tīkliem (D. Gromov, FMOF Matemātikas nodaļa)

Projekta mērķis ir komplekso tīklu mezglu hierarhijas (tai skaitā tīklu) noteikšanas problemātikas izpēte, kas veicinātu šo tīklu struktūras un darbības labāku izpratni un pielietojamību. Projekta ietvaros tiks veikta algebrisko ranžēšanas shēmu analīze, kas aptver lielāko daļu populārāko reitingu (PageRank, Hits u.c.). Pētījums tiks realizēts sadarbībā ar E.Evmenovu un M.Kitsaku no Delftas Tehnologiju univesitātes (Delft University of Technology,) Nīderlandē, lai sagatavotu iestrādes tālākiem kopīgiem starptautiskiem pētījumiem. Kā arī projekta rezultāti tiks daļēji iekļauti kursā “Datu zinātnes matemātiskie pamati”, kas tiks piedāvāts kā brīvās izvēles kurss dažādu fakultāšu studentiem, kas vēlas apgūt jaunas datu zinātnes metodes.

Projekta periods: 01.09.2023.-31.08.2024.

  • K2 molekulas spēcīgi sajauktu pirmo ierosināto stāvokļu detalizēts apraksts: izaicinājumi un risinājumi (M. Tamanis, FMOF Lāzeru centrs)

Pētījuma mērķis ir veikt K2 molekulas pirmo ierosināto spēcīgi sajaukto elektronisko A1Σ+u un b3Πu stāvokļa detalizētu pētījumu, izmantojot uzlabotu deperturbācijas modeli, kas aprakstītu šo stāvokļu enerģētisko struktūru ar eksperimentos sasniegto augsto precizitāti. Projekta realizācija attīstīs uz pielietojumiem vērstu fundamentālo zināšanu ieguvi par kontrolētu manipulāciju ar atsevišķiem fotoniem un daļiņām pielietošanu inovatīvās kvantu tehnoloģijās. Projekta rezultāti dos ieguldījumu divatomu molekulu struktūras un dinamikas apraksta pilnveidošanā; tas vecinās progresu ultraaukstu divatomu molekulu kvantu gāzu iegūšanā un kontrolē. Ultraaukstās divatomu molekulas ir jauna platforma kvantu tehnoloģijām, kuru pamatā ir spēcīga un liela starpkodolu attāluma mijiedarbība, kas paver jaunus ceļus kontrolētām ķīmiskām reakcijām, kvantu aprēķināšanai, kvantu simulācijai un kvantu noteikšanai, fizikas standarta modeļu pārbaudēm.

Projekta periods: 01.09.2023.-31.12.2023.

  • Objektu augstas precizitātes identifikācijas metodes izstrāde balstoties uz zivs acs kameru attēliem (A. Jakovičs, FMOF Skaitliskās Modelēšanas Institūts)

Pētījuma mērķis ir izveidot tādu datu apstrādes metodi (augmentation) ar zivju acs lēcas kamerām iegūtiem attēliem, lai to objektu identifikācijas precizitāte ar neironu tīkla metodi nesamazinātos, salīdzinājumā ar tradicionālajām projekcijas kamerām bez būtiskiem attēlu kropļojumiem. Šādu attēlu analīze ir būtiska dažādos fizikālos eksperimentos (piemēram, šķidrā metāla brīvās virsmas vi gāzes burbuļu dinamikas elektromagnētiskajā laukā pētījumiem), kā arī objektu atpazīšanā, to attāluma noteikšanā un skaitīšanā citos industriālos lietojumos (piemēram, personu atpazīšanai un saskaitīšanai).

Projekta periods: 01.11.2023.-31.03.2024.

  • Zinātniskās publikācijas par gaisa kvalitāti sagatavošana sadarbībā ar Ukrainas zinātniekiem (S. Gendelis, FMOF Skaitliskās Modelēšanas Institūts)

Tiek īstenots starpnozaru, starpdisciplinārs un starptautisks pētījums par gaisa kvalitāti sadarbībā ar Ukrainas pētniekiem no Kijivas politehniskā institūta (National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute) Ukrainā, analizējot gaisa piesārņojuma rādītājus un to dinamiku karadarbības zonā, kas var tieši ietekmēt veselības problēmu risku gan tiešās karadarbības zonās, gan attālākos reģionos. Projekta ietvaros tiks veikta datu kvalitātes analīze, literatūras izpēte un aprēķinu metodes precizēšana, lai sagatavotu kvalitatīvu zinātnisko publikāciju.

Projekta periods: 01.09.2023.-31.12.2023.

Dalīties