Nākamā FMOF domes sēde tiek plānota attālināti MsTeams 14.02.2024 plkst.15.00. Domē paredzētas akadēmiskā personāla vēlēšanas klātienē pēc domes sēdes no 14.02.2024 - 16.02.2024.

Domes darba kārtībā:

1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.

   1.1. vadošais pētnieks Fizikas un astronomijas nozares Šķidrumu un gāzu mehānikas apakšnozarē 2 vietas (2 pretendenti vad. pētnieks Dr.phys. Uldis Bethers un vad. pētnieks Dr.phys. Jānis Virbulis);

   1.2. vadošais pētnieks Fizikas un astronomijas nozares Tehniskās fizikas apakšnozarē 1 vieta (1 pretendents vadošais pētnieks Dr.phys. Staņislavs Gendelis);

   1.3. pētnieks Fizikas un astronomijas nozares Šķidrumu un gāzu mehānikas apakšnozarē 4 vietas (4 pretendenti, Ph.D. Lāsma Puķina-Slava (FN), Mg.phys. Juris Seņņikovs (SMI), Ph.D. Andris Pāvils Stikuts (FN), Mg.phys. Andrejs Timuhins (SMI)) /Ziņo: K.Poikāne, G.Kitenbergs, SMI pārstāvis/;

  1.4. docents Fizikas un astronomijas nozares Cietvielu fizikas apakšnozarē 2 vietas (2 pretendentes, Ph.D. Meldra Ķemere un Ph.D. Guna Doķe) /Ziņo: K.Poikāne, G.Kitenbergs/;

  1.5. docents Fizikas un astronomijas nozares Astrofizikas un fundamentālās astronomijas apakšnozarē 1 vieta (1 pretendents, Ph.D. Kārlis Puķītis) Ziņo: K.Poikāne, G.Kitenbergs/;

  1.6. lektors Fizikas un astronomijas nozares Fizikālo metožu un instrumentu apakšnozarē 1 vieta (1 pretendente zinātniskais asistents Ilva Cinīte) /Ziņo: K.Poikāne, G.Kitenbergs/;

  1.7. lektors Fizikas un astronomijas nozares Medicīniskās fizikas apakšnozarē 1 vieta (1 pretendente, Ph.D. Zane Jansone - Langina) /Ziņo: K.Poikāne, G.Krūmiņa/.

2. Par noslēguma pārbaudījumu komisiju sēžu protokolu apstiprināšanu /Ziņo: K.Poikāne/

3. Par konkursa izsludināšanu uz akadēmisko amatu vietām. /Ziņo: S.Lācis, S.Asmuss, G.Kitenbergs/

  3.1.  Matemātikas nodaļā:

    3.1.1. docenta amata vieta Matemātikas nozares Diskrētās matemātikas un matemātiskās informātikas apakšnozarē;

    3.1.2. docenta amata vieta Matemātikas nozares Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas apakšnozarē;

    3.1.3. pētnieka amata vieta Matemātikas nozares Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas apakšnozarē.

  3.2. Fizikas nodaļā:

    3.2.1. pētnieka amata vieta Fizikas un astronomijas nozarē;

    3.2.2. asociētā profesora amata vieta Fizikas un astronomijas nozarē.

4. Par profesora darba uzdevumiem secīgai darba līguma pārslēgšanai ar prof. Jāni Valeini. /Ziņo: S.Lācis/

5. Par izmaiņām bakalaura studiju programmas "Fizika" bakalaura gala pārbaudījuma komisijā. /Ziņo: G.Kitenbergs/

6. Dažādi