Regulations of Faculty of Physics, Mathematics and Optometry (in Latvian).

1. Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte (turpmāk – fakultāte) ir LU akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai šādās zinātņu nozarēs:

1.1. fizikas, astronomijas un mehānikas nozarēs;

1.2. matemātikas nozarē;

1.3. optometrijas un redzes zinātnes nozarē.

(LU Senāta 23.04.2018. lēmuma Nr. 206 redakcijā)

2.    Fakultātes pilns nosaukums ir:

2.1. latviešu valodā – Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte;

2.2. angļu valodā – Faculty of Physics, Mathematics and Optometry, University of Latvia;

2.3. vācu valodā – Fakultät für Physik, Mathematik und Optometrie der Universität Lettlands;

2.4. franču valodā – Faculté de Physique, Mathématiques et d’ Optometrie, Université de Lettonie;

2.5. krievu valodā – Факультет физики, математики и оптометрии Латвийского Университета;

2.6. itāļu valodā – Facoltà di Fisica, Matematica e Optometria, Università della Lettonia;

2.7. lietuviešu valodā – Latvijos Universiteto Fizikos, matematikos ir optometrijos fakultetas;

2.8. igauņu valodā – Läti Ülikooli Füüsika, matemaatika ja optomeetria teaduskon.

(LU Senāta 23.04.2018. lēmuma Nr. 206 redakcijā)

3.      Saīsinātais nosaukums ir LU FMOF.

(LU Senāta 23.04.2018. lēmuma Nr. 206 redakcijā)

4.      Fakultāte savā darbībā ievēro Latvijas Republikas un LU normatīvos aktus.

5.    Fakultātes nolikumu un grozījumus tajā, saskaņojot ar LU Juridisko departamentu, pieņem Fakultātes Dome un apstiprina LU Senāts.

6.      Fakultātes līdzekļi kā patstāvīga daļa ietilpst LU budžetā.

7.      Fakultātes manta ir LU īpašums.

8.   Fakultāte LU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā lieto LU un Fakultātes simboliku, veidlapas un zīmogu.

9.    Fakultātes atrašanās vietu nosaka ar LU rīkojumu.

(LU Senāta 23.12.2019. lēmuma Nr. 57 redakcijā)

10. Fakultātes pastāvēšanas un darbības mērķis ir LU studiju, zinātniskās un inovatīvās darbības  organizēšana šī nolikuma 1.1. punktā noteiktajās zinātņu nozarēs.

11.     Fakultātes uzdevumi ir:

11.1. pildīt organizatoriska, metodiska un ideju centra lomu fizikā, astronomijā, mehānikā, matemātikā un optometrijā;

11.2. nodrošināt kvalitatīvu akadēmisko un profesionālo studiju organizāciju studiju virzienos “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” un “Veselības aprūpe” atbilstoši LU misijai un mērķiem Eiropas augstākās izglītības telpā;

11.3. nodrošināt kvalitatīvu zinātnisko darbību fizikā, astronomijā, mehānikā, matemātikā un optometrijā atbilstoši LU misijai un mērķiem Eiropas pētniecības telpā;

11.4. būt atbildīgai par fizikas, astronomijas, mehānikas, matemātikas un optometrijas attīstību LU un Latvijā;

11.5. būt atbildīgai par Fakultātē īstenoto studiju programmu efektīvu, stratēģiski un ekonomiski pamatotu īstenošanu;

11.6. sadarbojoties ar LU administrāciju, izstrādāt  fizikas, astronomijas, mehānikas, matemātikas un optometrijas attīstības stratēģiju LU;

11.7. attīstīt fizikas, astronomijas, mehānikas, matemātikas un optometrijas zinātnisko, pedagoģisko un metodisko darbību LU;

11.8. sekmēt publicitāti akadēmiskās izglītības, zinātnes un pētniecības darba un tālākizglītības jomā;

11.9.  sadarboties akadēmiskajā darbā un pētniecībā ar citām radniecīgu nozaru iestādēm Latvijā un ārvalstīs;

11.10. rūpēties par mūsdienu prasībām atbilstošu materiāli tehnisko un tehnoloģisko bāzi studijām un pētniecībai.

12.    Fakultātes struktūru veido tiešā dekāna pakļautībā esošas Fakultātes struktūrvienības.

13.    Fakultātes struktūrvienības ir:

13.1.  Fizikas nodaļa;

13.2.   Matemātikas nodaļa;

13.3.  Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa;

13.4.  Lāzeru centrs;

13.5. Skaitliskās modelēšanas institūts.

(LU Senāta 23.12.2019. lēmuma Nr. 57 redakcijā)

14.   Akadēmiskā darba veikšanai fakultātē tiek veidotas nodaļas, kā arī zinātniskie institūti, katedras, centri, laboratorijas u.c.

(LU Senāta 23.12.2019. lēmuma Nr. 57 redakcijā)

15.   Fakultātes struktūrvienības izveido pēc Fakultātes Domes lēmuma, pirms tam uzklausot dekāna ziņojumu par priekšlikuma atbilstību Fakultātes un LU stratēģiskajiem mērķiem un izpilddirektora ziņojumu par struktūrvienības veidošanas finanšu analīzi. Ierosināt Domei izveidot struktūrvienību var Fakultātes profesors, asociētais profesors, docents vai vadošais pētnieks, bet Fakultātes administrācijas struktūrvienības var veidot pēc dekāna vai izpilddirektora priekšlikuma.

16.   Lēmumu par Fakultātes struktūrvienību dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Dome. Domes lēmums stājas spēkā pēc atbilstošu grozījumu izdarīšanas Fakultātes nolikumā, ko apstiprina LU Senāts, un atbilstoša LU rīkojuma izdošanas.

17.   Fakultātes struktūrvienību nolikumus un grozījumus tajos pēc saskaņošanas noteiktā kārtībā ar LU Juridisko departamentu apstiprina Dome.

18. Fakultātes personālu veido Fakultātē strādājošā LU personāla daļa – akadēmiskais un vispārējais personāls.

19.  LU normatīvajos aktos noteiktā kartībā savu uzdevumu veikšanai darbam Fakultātē var piesaistīt citus darbiniekus.

20.    Fakultātes vēlētā akadēmiskā personāla pamatuzdevumi ir:

20.1. veikt zinātniskus pētījumus un publicēt to rezultātus;

20.2. izstrādāt un docēt studiju kursus, integrējot jaunākās teorētiskās un profesionālās atziņas;

20.3.  sagatavot mācību līdzekļus, grāmatas un citus studiju materiālus;

20.4.  nepārtraukti celt savu zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju;

20.5.  organizēt zinātniskās konferences un piedalīties tajās;

20.6.  veikt darbu ar skolēniem, izglītojot topošos studentus;

20.7.  veikt organizatorisko darbu atbilstoši Fakultātes vajadzībām.

21. Vispārējā personāla pamatuzdevums ir atbilstoši ieņemamā amata aprakstam un profesionālajai kvalifikācijai atbalstīt LU uzdevumu izpildi, gādāt par akadēmiskās darbības nodrošinājumu, kā arī nodrošināt LU darbības atbilstību normatīvajiem aktiem.

22.   Fakultātes darbinieku atalgojumu nosaka, pamatojoties uz LU darba samaksu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un citiem normatīvajiem aktiem.

(LU Senāta 02.07.2018. lēmuma Nr. 235 redakcijā)

23. Fakultātes pašpārvaldi atbilstoši LU Satversmei izveido tās personāls. Galvenās Fakultātes pārvaldes, vadības un lēmējinstitūcijas ir:

23.1.   Fakultātes Dome;

23.2.   Fakultātes dekāns;

23.3.   Fakultātes izpilddirektors.

24.  Pārvaldes un vadības lēmējtiesības ir arī Fakultātes struktūrvienību vadītājiem, kuru pakļautība, tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Fakultātes attiecīgo struktūrvienību nolikumos.

25.  Fakultātes augstākā lēmējinstitūcija ir Dome. Fakultātes Domi veido atbilstoši LU Satversmes prasībām un Fakultātes Domes apstiprinātam nolikumam par Fakulātes pašpārvaldi. Fakultātes Dome sastāv no:

25.1.   Fakultātes struktūrvienību ievēlētiem akadēmiskā personāla pārstāvjiem;

25.2.   Fakultātes struktūrvienību ievēlētiem vispārējā personāla pārstāvjiem;

25.3.  Fakultātes studējošo pašpārvaldes ievēlētiem studējošo pārstāvjiem, kuru skaits ir ne mazāks kā 20 procenti no Fakultātes domnieku skaita.

26.    Fakultātes Dome sanāk uz pirmo sēdi pēc tās sastāva apstiprināšanas ar LU rīkojumu.

27.  Domes vēlēšanas organizē Domes izveidota komisija, kura pirms jaunizveidotās Domes darba sākšanas ziņo par vēlēšanu rezultātiem un nodod tai vēlēšanu protokolus.

28.  Domes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā 1/2 no Domes locekļu kopējā skaita, bet dekāna vēlēšanām un vēlēšanām akadēmiskajos un administratīvajos amatos – ne mazāk kā 2/3 no Domes locekļu skaita.

29.   Dome lēmumus pieņem ar vienkāršu klātesošo Domes locekļu balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. Ne mazāk kā 1/3 no klātesošo Domes locekļu kopējā skaita var ierosināt, lai balsošana par konkrētu jautājumu notiktu aizklāti. Aizklāta balsošana notiek dekāna vēlēšanās, vēlēšanās akadēmiskajos un administratīvajos amatos, Domes priekšsēdētāja un tā vietnieka vēlēšanās un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

30.   Studējošo pārstāvjiem Domē ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata Saskaņošanas komisija, ko izveido Dome pēc paritātes principa. Saskaņošanas komisijas lēmumu Dome apstiprina ar klātesošo 2/3 balsu vairākumu.

31.  Domes sēdes sasauc Domes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi semestrī pēc savas iniciatīvas vai pēc rektora, dekāna, 1/3 Domes locekļu vai 1/3 fakultātes studējošo pašpārvaldes locekļu pieprasījuma.

32.   Domes darbu vada Domes priekšsēdētājs, ko no Domes profesoru, asociēto profesoru vai docentu vidus ievēlē Dome aizklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. Domes priekšsēdētājs vada Domes darbu un pārstāv to ārpus Fakultātes. Par Domes priekšsēdētāju nevar būt Fakultātes dekāns vai Fakultātes izpilddirektors.

33.    Domes sēdes protokolē dekāna norīkots sekretārs, kuram ir atbilstoša kvalifikācija.

34.  Dome pārzina Fakultātes akadēmiskā darba, kā arī saimnieciskās, finansiālās un citas darbības jautājumus:

34.1.  nosaka Fakultātes akadēmiskās darbības pamatvirzienus, tās attīstības stratēģiju un perspektīvas atbilstoši LU kopējai stratēģijai un mērķiem Eiropas augstākās izglītības telpā;

34.2. nosaka Fakultātes nosaukuma un atribūtikas izmantošanu atbilstoši LU normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

34.3. izskata un virza uz LU Senātu struktūrvienību priekšlikumus par profesoru un            asociēto profesoru ievēlēšanu;

34.4. pieņem lēmumus par Fakultātes akadēmisko struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju vai likvidēšanu;

34.5. apstiprina Fakultātes struktūrvienību nolikumus un citus Fakultātes darbu reglamentējošus dokumentus, kur tos nav izstrādājušas LU vadības institūcijas, dod skaidrojumus par Fakultātes nolikuma normu piemērošanu;

34.6. akceptē un LU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodod apstiprināšanai LU Senātā akadēmisko un profesionālo studiju, tālākizglītības un papildizglītības programmas un to direktoru kandidatūras, apstiprina programmu padomju sastāvus un pārbaudījumu komisiju sastāvu;

34.7. apstiprina pārbaudījumu komisiju lēmumus par bakalaura un maģistra grādu un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu vai akadēmiskās sagatavotības pielīdzināšanu noteiktam akadēmiskajam grādam, ierosina lēmumus par studiju beigšanu apstiprinošu dokumentu izsniegšanu;

34.8.   izlemj studiju procesa un zinātniskā darba organizatoriskos jautājumus.

35.    Dome aizklātā balsošanā, ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē:

35.1.  uz LU Satversmē noteiktu termiņu akadēmisko personālu (izņemot profesorus un asociētos profesorus), kā arī struktūrvienību vadītājus (izņemot mācību laboratorijas vadītāju, kuru amatā ieceļ dekāns);

35.2.  Domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku;

35.3. Fakultātes dekānu uz LU Satversmē noteiktu termiņu. Vienu personu par dekānu var ievēlēt ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas;

35.4.  pēc dekāna priekšlikuma prodekānu(-s) uz dekāna ievēlēšanas laiku.

36.  Ja Fakultātes Domes lēmumos tiek konstatēta neatbilstība spēkā esošajiem tiesību aktiem, tajā skaitā LU iekšējiem normatīvajiem aktiem, tad LU vadība ar rīkojumu var atcelt pretrunīgos Domes lēmumus.

37.  Fakultātes pārvaldi īsteno dekāns, kurš ir Fakultātes augstākā amatpersona. Dekāns ir Fakultātes oficiālais pārstāvis LU institūcijās un struktūrvienībās, kā arī ārpus LU savas kompetences ietvaros. Par savu darbību dekāns ir atbildīgs rektoram, Fakultātes Domei un LU Senātam. Reizi gadā dekāns sniedz pārskatu par savu darbību Fakultātes Domei. Dekāna darbību, kompetenci un atbildību nosaka šis nolikums un citi LU normatīvie akti.

(LU Senāta 02.07.2018. lēmuma Nr. 235 redakcijā)

38.  Par Fakultātes finanšu, saimnieciskajiem un organizatoriskajiem jautājumiem ir atbildīgs Fakultātes izpilddirektors. Fakultātes izpilddirektors ir atbildīgs arī par precīzu un normatīvajiem aktiem atbilstošu Fakultātes darbību. Fakultātes izpilddirektors organizē un nodrošina Fakultātes lietvedību saskaņā ar LU noteikto vienoto lietvedības kārtību, pārzina LU noteikto kārtību finanšu, saimnieciskajos un akadēmiskajos jautājumos.

39.  Fakultātes izpilddirektora kandidatūru izvirza dekāns, amatā apstiprina LU kanclers, noslēdzot ar viņu darba līgumu. Kanclers var noraidīt izpilddirektora kandidatūru, ja viņa kvalifikācija un profesionālais līmenis neatbilst noteiktām šī amata prasībām.

40.  Fakultātes izpilddirektors savā darbībā ir pakļauts dekānam un par uzdevumu izpildi regulāri sniedz pārskatu arī LU kancleram un Administrācijas vadītājam.

41. Fakultātes izpilddirektora darbību, kompetenci un atbildību nosaka šis nolikums un citi LU normatīvie akti.

(LU Senāta 02.07.2018. lēmuma Nr. 235 redakcijā)

42.   Fakultātes struktūrvienību vadītāji par savu darbību ir atbildīgi dekānam un Domei.

43.  Fakultātē studentiem ir sava pašpārvalde – Fizikas un matemātikas fakultātes Studentu padome. Tā darbojas atbilstoši LU Studentu padomes Satversmei  un Fakultātes studentu pašpārvaldes nolikumam.

44.   Fakultātes studentu pašpārvalde:

44.1. aizstāv un pārstāv Fakultātes studentu intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos;

44.2. ievēlē studentu pārstāvjus Fakultātes Domē u.c. institūcijās, ja normatīvajos aktos noteikta studējošo līdzdalība.

45.   Fakultātes finansējuma avoti ir:

45.1.  LU budžeta daļa, kuru nosaka LU Senāts;

45.2. LU līdzekļi, kurus saņem no Latvijas Zinātnes padomes saskaņā ar tās un LU finansēšanas kārtību;

45.3.  līdzekļi, kurus iemaksā fiziskas un juridiskas personas;

45.4.  fondu, biedrību, organizāciju un privātpersonu dāvinājumi;

45.5. samaksa par zinātnisko pētījumu izpildi, konsultācijām, ekspertīžu projektiem un citiem pakalpojumiem;

45.6.  citi normatīvajos aktos paredzētie ienākumu avoti.

46. Fakultātes pārvaldījumā esošo līdzekļu izmantojumu kontrolē tam pilnvarotas LU struktūrvienības un amatpersonas.

47. Fakultātes reorganizāciju vai likvidāciju var ierosināt Fakultātes Dome, rektors un LU Senāts.

48.  Lēmumu par Fakultātes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem LU Senāts.

49. Fakultātes reorganizācija vai likvidācija veicama LU Senāta, Latvijas Republikas un LU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

50.  Ar šā nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē LU Senāta 2009. gada 26. jūnijā ar lēmumu Nr. 269 apstiprinātais LU Fizikas un matemātikas fakultātes nolikums.