Piektdien, 17. decembrī, tiešsaistē Zoom notiks LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātās sēdes plkst. 13.00 un plkst.15.00, kurās promocijas darbus aizstāvēs Inga Brice un Laima Bušaite.

 

Plkst. 13.00 atklātā sēdē promocijas darbu zinātniskā doktora grāda, zinātnes doktora (PhD) fizikā un astronomijā iegūšanai aizstāvēs Inga Brice.

Promocijas darbs "Čukstošās galerijas modas silīcija dioksīda mikrosfēras rezonatoru pielietojumi biosensoros un optisko frekvenču ķemmēs" (Whispering gallery mode silica microsphere resonator applications for biosensing and optical frequency combs"), darba zinātniskais vadītājs Dr.phys. Jānis Alnis.

Recenzenti:

  • Dr. phys. Arturs Bundulis, LU Cietvielu fizikas institūts;
  • Dr. phys. Gita Rēvalde, RTU;
  • Dr. Jose Alfredo Alvarez-Chavez, Tventes Universitāte, Nīderlande.

Promocijas darba kopsavilkums latviešu valodā

Plkst. 15.00 atklātā sēdē promocijas darbu zinātniskā doktora grāda, zinātnes doktora (PhD) fizikā un astronomijā iegūšanai aizstāvēs Laima Bušaite.

Promocijas darbs "Magneto-optiskie efekti rubīdija tvaikos un slāpekļa-vakances centros dimanta kristālā" (Magneto-optical effects in rubidium vapor and nitrogen-vacancy centers in diamons"), darba zinātniskais vadītājs Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš.

Recenzenti:

  • Dr. habil. phys. Andris Ozols, RTU;
  • Dr. phys. Andrejs Jarmola, Kalifornijas Universitāte Berklijā, ASV;
  • Dr. Aram Papoyan, Armēnijas Zinātņu akadēmijas Fizikālo pētījumu institūts.

Promocijas darba kopsavilkums LV

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19, un Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10.`

Zoom saite, lai pievienotos sēdēm:

https://lu-lv.zoom.us/j/98329186865?pwd=bzFnb1hlamxmV1lBcUhwd1FBaU1RZz09

Meeting ID: 983 2918 6865
Passcode: 679109

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un astronomijas un matemātikas nozarē.

Dalīties