Šonedēļ noslēdzies viens no Latvijas Universitātes (LU) ilggadējā mecenāta “Mikrotīkls” atbalstītajiem projektiem “Atkvēlināšanās krāsns jaunu nanometru izmēru sensoru un ierīču izveide”, kura mērķis bija izveidot sensorus ar kvantu magnētiskās mikroskopijas pielietojumiem un nanometra izmēra sensora masīvu.  Projekts īstenots LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē (FMOF) un to administrē LU fonds.

Pielietojumus jaunizveidotajai iekārtai rod ļoti plaša auditorija. Ar to var strādāt LU FMOF Lāzeru centra (LC)  Krāsu centra laboratorija, LU Ķīmiskās fizikas institūts (ĶFI) un Atomfizikas un spektroskopijas institūts (AS). Jau šobrīd, pateicoties mērķtiecīgai zinātniskajai attīstībai, LU FMOF Lāzeru centrā ir izdevies piesaistīt ERASMUS studentus no Vācijas, kas jauno iekārtu izmantos prakses darbā, apliecinot, ka šie pētījumu virzieni ir interesanti arī starptautiskā līmenī un vairojot starptautiskas sadarbības potenciālu nākotnē.

Pirmais solis projekta mērķa sasniegšanai bija aprīkojuma iegāde, kam sekoja pašas iekārtas izveide. Iekārtas izveidei bija nepieciešamas divas galvenās komponentes – programmējama krāsns ar tās piederumiem un vakuumsistēma. Atbilstoši plānam nepieciešamās komponentes tika iegādātas un uzstādītas, kā rezultātā atkvēlināšanas kompleksu var lietot zinātnisko pētījumu izpildē.

Šis projekts ir pavēris jaunas iespējas dažādu tehnoloģisko procesu izstrādei. Kā piemēru var minēt fluorescentu nanodimantu sakārtotu masīvu izveidi, kas ir jauns sensoru izveides mehānisms. Iekārtas izveide ir veicinājusi augstas kvalitātes zinātnisko pētījumu norisi, kā arī jaunu zinātnisko projektu un atklājumu veidošanu. Šis projekts dod tiešu ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā dažādos studiju līmeņos, kā arī veicina LU konkurētspēju un atpazīstamību.

Projekts “Atkvēlināšanās krāsns jaunu nanometru izmēru sensoru un ierīču izveide” demonstrē tehniskā nodrošinājuma ietekmi uz sadarbību zinātnē. Šajā un iepriekš LU fonda atbalstītos projektos iegūtās iekārtas veicinājušas jaunu pētījumu virzienu attīstību. Jau šobrīd ir izveidojusies sadarbība ar kolēģiem LU ASI un LU Cietvielu fizikas institūtā (CFI). Šādas sadarbības ne tikai optimizē zinātnes līdzekļu izmantošanu, bet arī zināšanu pārnesi , kopīgām problēmām risinājumu meklējot plašākā grupā.


Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti 

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un astronomijas un matemātikas nozarē.

Par LU fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties