Trešdien, 7. oktobrī, plkst. 15.00 LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā (Jelgavas iela 3, 2. stāvā) notiks Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte (FMOF) Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras 50. jubilejas pasākums.

Atskatoties uz noieto ceļu, nozīmīgajiem sasniegumiem un godinot mācībspēku devumu,  Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedra pulcinās bijušos un esošos kolēģus uz jubilejas pasākumu, kura laikā tiks atklāta LU Bibliotēkas veidotā izstāde un klātesošos uzrunās katedras dibinātājs, pirmais vadītājs prof. Juris Miķelsons un viens no pirmajiem katedras absolventiem prof. Andrejs Cēbers.

Pagājušā gadsimta 60. gadu beigās, kad ar perfolentēm un perfokartēm toreizējā Latvijas Valsts Universitātē tika “baroti” pirmie lielskaitļotāji BESM 4 un GE 415, fakultātes mācībspēkam, fizikas un matemātikas zinātņu kandidātam Jurim Miķelsonam bija vīzija par industriālu procesu matemātisko modelēšanu kā nākotnes tehnoloģiju inženierfizikālu problēmu risināšanai. Lai virzītos uz to, pēc J. Miķelsona iniciatīvas 1970. gada pavasarī tika nodibināta Fizikas un matemātikas fakultātes (tagad FMOF) Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedra, kas mērķtiecīgi gatavotu speciālistus ar skaitliskās modelēšanas prasmēm toreizējās Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikas institūtam (FI) un Polimēru mehānikas institūtam (PMI), kā arī industrijai kopumā.

Šogad atskats uz 50 katedras darbības gadiem apliecina, ka sākotnējais redzējums ir pilnībā realizējies – savstarpēji saistīto elektromagnētisko, termisko, hidrodinamikas un cietvielu mehānikas procesu izpēte, izmantojot augstražīgas datorsistēmas, kļuvusi par produktu ar augstu pievienoto vērtību, izstrādes un vides procesu izpētes neatņemamu sastāvdaļu. Šai jomai katedra pastāvēšanas laikā sagatavojusi vairāk nekā 350 speciālistu, kas strādā gan zinātnē, gan industrijā Latvijā un ārzemēs, gan paši kļuvuši par uzņēmējiem.

Mainoties fizikas studiju struktūrai un katedrai fokusējoties uz mācību procesu, jau 1994. gadā no katedras izauga LU Fizikas un matemātikas fakultātes (tagad FMOF) Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija (VTPMML), kas 2020. gada sākumā pārtapa par LU FMOF Skaitliskās modelēšanas institūtu (SMI).

Vēlam katedrai turpināt iesākto izaugsmes ceļu un realizēt jaunas idejas!

Par Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedru

Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedra ir viena no piecām LU FMFOF Fizikas nodaļas katedrām. Tās vadītājs ir vadošais pētnieks Dr.phys. Andris Jakovičs. Katedras zinātniskās pētniecības virzieni -  šķidrumu un gāzu mehānika, siltumfizika un molekulārā fizika, magnētisko parādību fizika, tehniskā fizika, cietvielu mehānika. Teorētiskie pētījumi balstās uz plašu datormodelēšanas metožu pielietošanu, liela apjoma aprēķiniem izveidots daudzkodolu klāsteris paralēlu algoritmu izmantošanai.

Par LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, tajā skaitā, medicīniskās fizikas apakšnozarē.

 

Dalīties