2023. gada 24. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē klātienē LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (Jelgavas iela 3) 301. telpā, kā arī attālināti, KĀRLIS PUĶĪTIS aizstāvēs promocijas darbu zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai dabaszinātnēs.

Tēma: “Evolūcijas un dinamisko procesu monitorings agrīnā pēcasimptotiskā milžu zara zvaigžņu augstas izšķirtspējas spektros”.

Darba zinātniskais vadītājs: Dr. phys. Laimons Začs.

Anotācija:

Pēcasimptotiskā milžu zara stadija ir viens no vissliktāk izprastajiem mazas un vidējas masas zvaigžņu evolūcijas posmiem. Lai gan dinamiskie procesi atmosfērā šīs fāzes agrīnajā daļā būtiski ietekmē zvaigznes evolūciju, tie tikpat kā nav pētīti. Šajā darbā veikta agrīnā pēcasimptotiskā milžu zara zvaigžņu spektroskopija ar mērķi novērot evolūcijas un dinamisko procesu norises liecības, pētot gan ilga, gan īsa laika posma izmaiņas to augstas izšķirtspējas optiskajos spektros. Spektroskopija daudzās epohās paver iespēju precizēt zvaigznes HD 161796 evolūcijas ātrumu un apstiprina, ka, zvaigznei pulsējot, tās izmērs ir vismazākais, kad fotosfēra ir viskarstākā. Novērtēts, ka zvaigznes sākotnējā masa ir aptuveni 2 Mo vai mazāka. Atrastas liecības pašreizējai, mainīgai vielas aizplūšanai no zvaigznes, triecienviļņiem atmosfērā un senāk notikušai akrēcijai. Par ievērojamām izmaiņām spektrā dažu dienu laikā liecina zvaigznes IRAS 22272+5435 monitorings. Spektrāllīniju mainīgums skaidrojams ar dinamiskajiem procesiem fotosfēras tuvumā, kā piemēram, triecienviļņiem un lielmēroga konvekciju. Norādes uz tādu pašu dinamisko procesu klātbūtni redzamas arī novērotajos zvaigznes IRAS Z02229+6208 spektros.

Recenzenti: 

Dr. phys. Juris Kalvāns (Ventspils Augstskola),

Dr. Bruce Hrivnak (Valparaiso Universitāte, ASV),

Dr. Arūnas Kučinskas (Viļņas Universitāte, Lietuva)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19. Dalība sēdē ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz sintija.silina@lu.lv līdz 2023. gada 21. novembrim.