FIZIKA - MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Fizikas maģistra studiju programma piedāvā iegūt augstāko akadēmisko maģistra izglītību fizikā - vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Šī studiju programma paredzēta studentiem, kas nākotnē plāno pievērsties pētniecības darbam (industrijā vai akadēmiskās iestādēs, turpinot studijas doktorantūrā), kā arī tiem studentiem, kas vēlas iegūt padziļinātu fizikā bāzētu izglītību, nodrošinot viņu daudzpusīgu konkurētspēju darba tirgū, īpaši tajās darba tirgus nišās, kas saistītas ar zinātņietilpīgu tehnoloģiju attīstību.

Fizikas maģistra programma sniedz studentiem zināšanas par fizikas nozares saturu, metodoloģiju, attīstības virzieniem un lietošanas iespējām. Izvēles (specializācijas) kursi nodrošina speciālās teorētiskās un empīriskās zināšanas atbilstošajā fizikas apakšnozarē. Fizikas maģistra studiju programmā aplūko gan vispārīgu, gan specializētu modernās fizikas tēmu apguvi, attīstot pētnieciskās, eksperimentālās, modelēšanas un citas vispārīgās iemaņas un prasmes.

Izvēles kursos un maģistra darbā iespējama šaurāka specializēšanas kādā no fizikas apakšnozarēm: cietvielu fizika un materiālzinātne, astronomija un astrofizika, lāzeru fizika, tehnika un spektroskopija, teorētiskā fizika, ķīmiskā fizika, fizikas didaktika, fizikālā okeanogrāfija un piekrastes pētniecība, cieta ķermeņa mehānika, nepārtrauktas vides fizika, biomedicīniskā optika, fizika un tehnoloģijas līdzsvarotai attīstībai.

Pabeidzot studijas students spēj analizēt fizikas nozarē notiekošos procesus un atbilstoši risināmo teorētisko vai empīrisko problēmu dabai izvēlēties piemērotas pētniecības metodes, nepieciešamības gadījumā veicot adekvātus tuvinājumus.

Programmas pilna apguve dod iespēju turpināt studijas fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju programmā. Maģistra programmas ietvaros iespējams iegūt fizikas skolotāja kvalifikāciju, ja specializējas fizikas didaktikā un papildus, ārpus maģistra studijām, iziet praksi skolā.

Studējošie programmu var apgūt 2 gados - 4 semestru pilna laika klātienes studijās.

Studiju maksa gadā - 2000 EUR

Uzņemšanai 2019./2020. akadēmiskā gada rudens semestrī - 25 budžeta vietas pilna laika klātienē

Dabaszinātņu maģistra grāds fizikā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) fizikā, matemātikā, datorzinātnēs;

2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs, kurā ir jābūt vērtējumam fizikas nozares priekšmetos (ne mazāk kā 5 kredītpunktu apjomā) un matemātikas nozares priekšmetos (ne mazāk kā 4 kredītpunktu apjomā)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).