FIZIKA - BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Fizikas bakalaura studiju programma piedāvā iegūt augstāko akadēmisko pamatizglītību fizikā - vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Studijas paredzētas gan studentiem, kas tālāk plāno studēt fizikas maģistrantūrā un pievērsties pētniecībai (industrijā vai akadēmiskās iestādēs), gan tiem, kas vēlas iegūt plašu fizikā bāzētu izglītību, nodrošinot daudzpusīgu konkurētspēju darba tirgū.

Fizikas bakalaura studiju programmā tiek apskatītas vispārīgas un fundamentālas fizikas tēmas, nodrošinot arī modernās fizikas tematu izvēli un attīstot pētnieciskās, eksperimentālās, matemātiskās, datoru, modelēšanas un citas vispārīgās iemaņas un prasmes. Programma orientēta uz pasaulē un Latvijā perspektīviem fundamentālās zinātnes un analītiskajiem inženierfizikas virzieniem, kurus šobrīd pārstāv Latvijas Universitāte un ar to asociētie zinātniskās un lietišķās pētniecības centri.

Programmas pilna apguve dod iespēju turpināt studijas fizikas un ar to funkcionāli asociētās maģistrantūrās ar vai bez papildus nosacījumiem, atkarībā no maģistrantūras rakstura.

Programma attīsta studentos fizikālās iemaņas un prasmes:

- formulēt un atrisināt fizikālas problēmas.

Studenti iemācās, kā identificēt attiecīgos fizikālos principus, novērtēt lielumu kārtas, formulēt problēmu un to atrisināt, skaidri izdalot pieņēmumus un tuvinājumus.

- plānot, veikt un aprakstīt eksperimentālos vai teorētiskos pētījumus.

Izmantot atbilstošas metodes kļūdu un nenoteiktību novērtēšanai. Salīdzināt iegūto rezultātu ar atbilstošajām teorētiskajām zināšanām.

- izmantot matemātiskās metodes fizikālo parādību aprakstam.

Saprast matemātiskās modelēšanas būtību un tuvinājumu lomu. Studenti spēj kritiski salīdzināt modelēšanas rezultātus ar novērojumu un eksperimentu rezultātiem.

Studējošie programmu var apgūt 3 gados - 6 semestru pilna laika klātienes studijās. Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.

Studiju maksa gadā - 2000 EUR

Uzņemšanai 2019./2020. akadēmiskā gada rudens semestrī - 60 budžeta vietas pilna laika klātienē

Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 

  1. Variants - CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā*, CE fizikā tiek ņemts vērā tikai gadījumos, ja tāds ir kārtots.
  2. Variants - CE latviešu valodā, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, CE matemātikā*, CE fizikā.

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

- gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

- gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai fizikā

- gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam fizikā;

Priekšrocības:  Latvijas valsts, Eiropas vai starptautiskās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. pakāpes un atzinības rakstu ieguvējiem 2019. un 2020. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences fizikas un astronomijas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā; atklātās fizikas, matemātikas vai astronomijas olimpiādes 1. – 3. vietas un atzinības rakstu ieguvējiem 2019. un 2020. gadā;

Papildus punkti: LU Jauno fiziķu skolas dalībnieki 2020. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 100 punktus.