LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Inese Bula


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Studiju virziena vadītājs

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Matemātikas nodaļa
Studiju programmas direktors

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Matemātikas nodaļa
Matemātiskās analīzes katedra
Profesors

Adrese: Jelgavas iela 3 - ZM - 003
Telpa: 732. telpa
Tālrunis: 67033840

E-pasts: inese.bula@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu pirmdienās no 16:30 līdz , Jelgavas ielā 3, 732.kab. Pēc iepriekšējas vienošanās pa e-pastu konsultācijas iespējamas klātienē, kā arī MS Teams vidē (arī citās dienās).

Dr.math., as. prof. Inese Bula
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1966.
 
Izglītība:

1984-1989 LVU, Fizikas un matemātikas fakultātes Lietišķās matemātikas specializācija
1990-1994 LVU, vēlāk LU, Fizikas un matemātikas fakultātes aspirantūra (doktorantūra)
1993-1994 DAAD (Vācijas Akadēmiskais Apmaiņas dienests) stipendija Hamburgas universitātē (Statistikas un ekonometrijas institūts)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1993  matemātikas maģistrs
1994  matemātikas doktors
1999  LU docents
2000  LU asociētais profesors

Nodarbošanās:

1989-1990 pasniedzēja-stažiere LVU Ekonomikas un vadības fakultātes Augstākās matemātikas katedrā
1990-1993 asistente LVU Ekonomikas un vadības fakultātes Augstākās matemātikas katedrā
1994-1999 lektore LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes katedrā
1995-1996 lektore „Turības” mācību centrā
1999-2001 docente LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes katedrā
no 2001  asociētā profesore LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes katedrā
no 2006  LU Matemātikas un Informātikas institūts, vadošā pētniece

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:
 1. I.Bula, On the stability of the Bohl-Brouwer-Schauder theorem // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications, 1996,  V.26(11), 1859-1868.
 2. I.Bula, Strictly convex metric spaces and fixed points // Mathematica Moravica, 1999, V.3, 5-16.
 3. I.Bula, Discontinuous functions and Arzela Theorem// Proceedings of the Sixth Conference Function Spaces, 2003, P.106-113.
 4. I.Bula, Discontinuous functions in Gale economic model // Mathematical Modelling and Analysis, 2003, Vol. 8(2), P.93-102.
 5. Bula, Strictly convex metric spaces with round balls and fixed points // Orlicz Centenary Vol. II, Banach Center Publ., Vol. 68 (2005), P. 23-29.
 6. I.Bula, D.Rika, Arrow-Hahn economic models with weakened conditions of continuity // Game Theory and Math. Economics, Banach Center Publications, 2006, V. 71, P.47-61.
 7. I.Bula, A.Vintere On the population model with a sine function // Mathematical Modelling and Analysis, Vol.11 (1) (2006), P.35-40.
 8. I.Bula, J.Buls, I.Rumbeniece, Why can we detect the chaos? //Journal of Vibroengineering, V.10, 2008, P.468-474.
 9. I.Bula, I.Rumbeniece, Construction of chaotic dynamical system// Mathematical Modelling and Analysis, Vol.15 (1), P.1-8, 2010.
 10. I.Bula, J.Buls, I.Rumbeniece, On new chaotic mappings in symbol space// Acta Mechanica Sinica (Springer), V.27(1), P.114-118, 2011.
Mācību grāmatas:
 1. I.Bula, Dažu ekonomisko modeļu matemātiskie pamati, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas izdevniecība, 1999.
 2. I.Bula, J.Buls, Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem, I daļa, Apgāds Zvaigzne ABC, 2003.
 3. I.Bula, J.Buls, Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem, II daļa, Apgāds Zvaigzne ABC, 2004.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 30
Konferenču tēzes  49
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

2001-2004 Zinātniskā projekta Nr.01.0527 „Aproksimācija, haoss un nekustīgie punkti” vadītāja
2005 - 2009  Zinātniskā projekta Nr.05.1449 „Attēlojumu dinamika metriskās telpās" vadītāja
2009 - 2012 Zinātniskā projekta Nr.09.1220 „Mūsdienīgas metodes dinamisko sistēmu analīzē" izpildītāja

Akadēmiskie kursi:
 • Matemātiskā analīze I (datorzinātnei)  4 kr.p., kopš 2006.g. 2 kr.p., A daļa
 • Matemātiskā analīze II (datorzinātnei) 4 kr.p., kopš 2006.g. 2 kr.p., A daļa
 • Ekonomisko modeļu matemātiskie pamati, 2 kr.p., B daļa
 • Haoss, 2 kr.p. , B daļa
 • Mikroekonomika (matemātiskie pamati), 2 kr.p., A daļa
 • Stratēģisko spēļu teorija, 2 kr.p. , B daļa 
 • Lineārā programmēšana, 2 kr.p., B daļa
 • Fraktālā ģeometrija, 2 kr.p., B daļa
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LU Matemātiskās analīzes katedras vadītāja (kopš 2005.gada)
Matemātiķa statistiķa profesionālās studiju programmas direktore (kopš 2011.gada maija)
Matemātiķa statistiķa profesionālās studiju programmas diplomdarbu aizstāvēšanas komisijas locekle
LU Fizikas un matemātikas fakultātes Domes locekle
Matemātikas nodaļas Valdes locekle
Latvijas Matemātikas biedrības locekle
 
Mājas lapa: http://home.lanet.lv/~ibula
 
2012. gada  21.septembrī